Sprawozdanie Finansowe za rok 2015

Sprawozdanie Finansowe zawiera:

  1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego na dzień 31-12-2015
  2. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015
  3. Rachunek zysków i strat za rok 2015
  4. Zestawienie zmian w kapitale wg stanu na dzień 31-12-2015
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2015
  6. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2015
  7. Raport i Opinia Biegłego Rewidenta z badania bilansu za rok 2015

 

Pliki do pobrania: