Sprawozdanie Finansowe za rok 2016

Sprawozdanie Finansowe zawiera:

  1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego na dzień 31-12-2016
  2. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2016
  3. Rachunek zysków i strat za rok 2016
  4. Zestawienie zmian w kapitale wg stanu na dzień 31-12-2016
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016
  6. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2016
  7. Raport i Opinia Biegłego Rewidenta z badania bilansu za rok 2016

 

Pliki do pobrania: