Drugi Przetarg na docieplenia budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  docieplenia budynków wraz z modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Podstawa i tryb postępowania zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada Konkurencyjności  zamówienie powyżej 50 tys. zł netto. Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu” zgodnie z umową nr RPDS.03.03.01-02-134/16-00. 

 

Zapytanie Ofertowe
ZO/004/2018

Nazwa Inwestora:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu

NIP Inwestora:

612 000 43 40

Adres Inwestora:

ul. K. I. Gałczyńskiego 15, 59-700 Bolesławiec

Telefon kontaktowy:

75 644 61 60

Adres e-mail w sprawach związanych ze składaniem oferty :

inwestycje@smbol.pl

Adres e-mail w sprawach technicznych związanych z zamówieniem:

inwestycje@smbol.pl

Osoba do kontaktów:

Iwona Perłowska

Mirosław Potocki

Realizacja Projektu:

Nr Umowy o dofinansowanie : RPDS.03.03.01-02-0134/16-00

Tytuł projektu : „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ulicy Małachowskiego 3, 9,11 w Bolesławcu”.

Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna Działanie:
  3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie:   3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne - nabór na OSI

Schemat. 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ulicy Małachowskiego 3, 9,11 w Bolesławcu”.

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika kodów CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

Termin składania ofert

24.05.2018 r. godz. 10.00

Termin wykonania usługi

od dnia podpisania umowy do 12.10.2018 r.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności Funduszu Europejskiego pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109850

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020        

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

(628 kb)

unia