ROK 2023

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu

ZAWIADAMIA

 

Zgodnie z postanowieniem § 34 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. H.W. Tyrankiewiczów nr 11 w Bolesławcu odbędzie się Walne Zgromadzenie

 • Część I w dniu 22.05.2023 o godzinie 1600 (członkowie przynależni do ADM-1 i ADM-3)
 • Część II w dniu 23.05.2023 o godzinie 1600 (członkowie przynależni do ADM-2 i ADM-4)

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2021 i 2022 rok
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 i 2022 rok i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 i 2022 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 i 2022 rok,
  4. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.,
  5. zatwierdzenia podziału zysku za 2022 r,
  6. zbycia nieruchomości niezabudowanej działki nr 112/36 i 112/35 – wniosek (...)
 7. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy różne.
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 11. Zamknięcie obrad.

 W siedzibie Zarządu Spółdzielni (pok. Nr 22 – I piętro) w dni robocze w godzinach 1000 – 1300 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smbol.pl znajdują się do wglądu n/w dokumenty:

 1. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 i 2022 rok.
 4. Opinia Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
 5. Projekty uchwał. 

Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z w/w dokumentami.  

UWAGA!
Mandaty do głosowania będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości.
 .

 

Pliki do pobrania: