Sprawozdanie finansowe za rok 2012

 Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 zawiera: 

1.Bilans sporządzony na dzień 31-12-2012 r.
2.Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2012r.
3.Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2012r.
4.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)własnym wg stanu na dzień 31.12.2012r.
5.Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012.
6.Rachunek zysków i strat za rok 2012.
7.Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania bilansu za rok 2012.
8.Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Bolesławianka" za rok 2012.

 

Pliki do pobrania: