II Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji docieplenia budynków wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu” zgodnie z  umową o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-134/16-00 z dnia 27.12.2017 r.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu”

Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim:

  1. branża budowlano – konstrukcyjna – ocieplenie ścian, adaptacja pomieszczenia pod potrzeby węzła cieplnego oraz roboty dodatkowe konieczne dla prawidłowego wykonania zadania,
  2. branża sanitarna – przebudowa istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., budowa węzła cieplnego z niezbędną aparaturą kontrolno – pomiarową i automatyką,
  3. branża elektryczna obejmująca zasilanie węzła cieplnego.

Zakres nadzoru obejmuje roboty wykonywane w trzech budynkach.

Szczegółowy opis i zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór Inwestorski określają:
- dokumentacja projektowa
- przedmiar robót
- STWiOR

Możliwość wglądu do w/w dokumentów w pokoju nr 2 w siedzibie Spółdzielni, po wcześniejszym umówieniu się, również możliwa jest wysyłka drogą elektroniczną po wcześniejszej pisemnej prośbie na adres wskazany w zapytaniu.

Przetarg częściowo rozstrzygnięty , w branży elektrycznej została wybrana do realizacji oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe
„AS” – MAŁEK
59-700 Bolesławiec
ul. Kazimierza Wielkiego 3

za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 5 904,00 zł brutto

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

unia