Walne Zgromadzenie 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu

ZAWIADAMIA

Zgodnie z postanowieniem § 43 ust. 1  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu,  w  Auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu  odbędzie się Walne Zgromadzenie

  1. Część I członkowie przynależni do ADM-1 i ADM-3 w dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 1600
  2. Część II członkowie przynależni do ADM-2 i ADM-4 w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 1600

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie i Porządek Obrad

pdf

Część I

(369 kb)

pdf

Część II

(136 kb)

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017

pdf

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego

(953 kb)

pdf

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017

(417 kb)

Zawiera: 1.Wprowadzenie do Sprawozdania 2.Bilans za rok 2017 3.Rachunek Zysków i Strat 4.Rachunek Przepływów Pieniężnych 5.Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

pdf

Dodatkowe Informację i Objaśnienia

(715 kb)