Trzeci Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji docieplenia budynków wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu” zgodnie z  umową o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-134/16-00 z dnia 27.12.2017 r.          

Termin składania ofert 04.06.2018 r. do godz. 1030 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu”

Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim:

  1. branża budowlano – konstrukcyjna – ocieplenie ścian, adaptacja pomieszczenia pod potrzeby węzła cieplnego oraz roboty dodatkowe konieczne dla prawidłowego wykonania zadania,
  2. branża sanitarna – przebudowa istniejącej instalacji c.o. i c.w.u., budowa węzła cieplnego z niezbędną aparaturą kontrolno – pomiarową i automatyką,

Zakres nadzoru obejmuje roboty wykonywane w trzech budynkach.

Szczegółowy opis i zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór Inwestorski określają:

- dokumentacja projektowa

- przedmiar robót

- STWiOR

Zostały wybrane do realizacji oferty złożone przez:

1. w branży instalacyjnej:

Inżynier Agnieszka Kosyl
Kruszyn, ul. Lipowa 11
59–700 Bolesławiec
za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 13 500,00 zł brutto

2. w branży budowlanej:

Zakład Remontowo – Budowlany
Jan Kozioł
Warta Bolesławiecka 37b
59–720 Raciborowice Górne

za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 18 450,00 zł brutto

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

unia