historia

Szanowni mieszkańcy osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”                  

Nasza Spółdzielnia obchodzi w tym roku 50 lat istnienia.

 

W dniu 12 czerwca 1965 roku w świetlicy Bolesławieckiej Fabryki Fiolek i Ampułek „Polfa” odbyło się zebranie założycielskie,
na którym powołano do życia Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka”. W zebraniu brały udział 183 osoby. Wybrano Radę Nadzorczą z przewodniczącym Tadeuszem Wieczorkiem  (Z.Ch. Wizów ) oraz Zarząd w składzie:  Prezes – Wiesław Czopik  (Z.G. „Konrad”),  Wiceprezes – Krystyna Stanik  (BFFiA „Polfa”), Członek Zarządu – Zdzisław Tutak  (Z.G. „Konrad”).  Na zebraniu ustalono, że deklaracje o przystąpieniu do Spółdzielni należy złożyć do 26 czerwca 1965 roku , uczyniło to 125 zainteresowanych osób i oni stali się członkami założycielami.

W dniu 30 września 1965 r. Sąd Rejestrowy we Wrocławiu pod numerem Ars 597 dokonał wpisu Spółdzielni i jej władz do rejestru sądowego.

Czy były to początki spółdzielczości w Bolesławcu? Nie. Prawdopodobnie w 1963 r.  powstała spółdzielnia mieszkaniowa „Kolejarz”, która po wybudowaniu tylko jednego budynku przy ulicy Tamka rozwiązała się. Również wcześniej powstały spółdzielnie:  Spożywców   PSS  „Społem”, GS „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce datuje się od 1890 r., ale na ziemiach odzyskanych mogła powstać dopiero po nowym podziale terytorialnym kraju w związku z zakończeniem wojny.   
Nasza Spółdzielnia powstała dopiero w latach 60-tych, kiedy kończyły się możliwości zasiedlania mieszkań w budownictwie poniemieckim, a powstające Zakłady Górnicze „Konrad” i  Zaklady Chemiczne  „Wizów” kończyły etap inwestowania. W tej sytuacji Spółdzielnia po zarejestrowaniu przejmuje od Z.G. „Konrad” rozpoczętą budowę budynku przy ul. Ogrodowej 8 – 11, który zasiedla w 1966 r. Swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza Spółdzielnia przenosi pod koniec 1966 r. do Ratusza, a po wybudowaniu budynku przy ul. Spółdzielczej 3-6 przenosi na parter klatki schodowej nr 6.

W latach 1966-73 wybudowano budynki  przy ulicy Polnej, Chrobrego, Spółdzielczej, Karola Miarki, Buczka, Bielskiej, Cichej, Parkowej i Łukasiewicza.

Pierwszy Zarząd Spółdzielni pracuje do 30 czerwca 1971 r., w którym to dniu do Zarządu na miejsce Krystyny Stanik wchodzi Tadeusz Paśkiewicz, a Zdzisława Tutaka zastępuje Wanda Bubieńczyk. W marcu 1973 r. Prezesem zostaje wybrany Adolf Czechowski, a przewodniczącym Rady Nadzorczej  Michał Kret.

Ciekawostką jest budowa galeriowca przy ul. Łukasiewicza. Projekt przewidywał, że cały budynek będzie postawiony na stopach, ale Prezes Paśkiewicz doprowadził do zmiany projektu i powierzchnię pod pustką technologiczną zabudowano, pozostawiając otwartą przestrzeń pod skrajnymi częściami klatek 8 i 13, umieszczając tam trzepaki i ławki. W tak zabudowanej przestrzeni umieszczono biura Spółdzielni, sklepy i międzyspółdzielczy klub „Relaks”.

Klub „Relaks” powołany do życia w 1963 r. (PSS „Społem”) stał się miejscem spotkań nie tylko pracowników i członków Spółdzielni, ale młodzieży szkół średnich Bolesławca reprezentowanej przez: Wandę  Bubieńczyk, Piotra Hetela, Teresę  Frydryk. 

W roku 1968 na posiedzeniu prezesów wszystkich  spółdzielni w Bolesławcu klub „Relaks” staje się Międzyzakładowym Klubem Pracowników Handlu  i Spółdzielczości „Relaks” w Bolesławcu.  Z pomieszczeń klubu korzysta od 1972 r.  biblioteka miejska (dział dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Stefanię Nowak). Kierownikami Klubu w latach 1963-74 byli: Stanisław Abramowicz, Piotr Hetel, Halina Terelak oraz Jerzy Pietrzak. Od roku 1974 klub staje się praktycznie klubem Spółdzielni „Bolesławianka”. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczno-wychowawczą  i kulturalną, a sekcje: fotografików, TKKF, dyskusyjnego klubu filmowego, teatralna, filatelistyczna rozsławiły Spółdzielnię i Bolesławiec w całej Polsce. Te osiągnięcia sprawiły, że w r. 1983 Klub i Spółdzielnię odwiedziła delegacja międzynarodowego ruchu spółdzielczego, której przewodniczył wiceprezes Centralnego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej w Warszawie Władysław Wawrzeski.  Efektem wizyty było przyznanie środków finansowych na urządzenie klubu „Zapis”, który został uroczyście otwarty we wrześniu 1987 r. pod kierownictwem Jerzego Paluszczyszyna.Niestety, Zebranie Przedstawicieli podejmuje decyzję o likwidacji funduszu społeczno-wychowawczego i tym samym likwiduje  tak ważna placówkę w mieście.

Realizując podstawową działalność Spółdzielni czyli zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, po roku 1973 oddano do eksploatacji budynki mieszkalne przy ulicach: Bielska, Zygmunta Augusta, Kilińskiego, Staroszkolna, Broniewskiego (obecnie Jana Pawła II) i Gałczyńskiego.  Powołano do życia Zakład Budowlano-Remontowy, który wykonywał większe remonty i budował spółdzielcze domki jednorodzinne. Dyrektorami Zakładu byli: Janusz Dmochowski, Władysław Medyński, Maciej Rombalski, Waldemar Kiszel, Zbigniew Naskręt, Kazimierz Paluch. Zakład został zlikwidowany  w 1990 r.

W 1975 r. po odejściu Tadeusza Paśkiewicza wiceprezesem Zarządu został Stanisław Chodorowski, który po wypadku prezesa Czechowskiego w 1979 r. zostaje Prezesem Spółdzielni. Nowy Prezes powołuje  do życia Zakład Inwestycji z kierownictwem: Bogdanem Zielińskim i Krystyną Straburzyńską.Ze względu na konieczność utrzymania dużych powierzchni terenów zielonych  powstaje Zakład Zieleni, którym kierował Stanisław Biżek.Zakład funkcjonował do 1999 r.

Powstają wciąż nowe budynki mieszkalne przy ulicach: Gałczyńskiego, Staroszkolna, Wańkowicza, Staszica, Małachowskiego, domki jednorodzinne w zabudowie szeregowe przy ulicach Starzyńskiego i Leśnej - Matejki. Przejęto rozpoczętą przez Zakłady Ceramiczne i ZPDz „Hanka” budowę  budynku przy ulicy Ganrcarskiej, dwa budynki w Nowej Wsi-gmina Nowogrodziec oraz budynek przy ulicy Opitza budowany początkowo przez MZGM w Bolesławcu. Należy podkreślić, że budynki przy ulicy Kilińskiego 9abc i 10ab zostały wybudowane w patronacie młodzieżowym oraz Z.G.„Konrad” , a przy ulicy Staszica 47a-e, 49-61, 63a-e w patronacie ZSMP przez pracowników Fabryki Domów, Transbudu i Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

W listopadzie 1989r.  Prezes Stanisław Chodorowski po półrocznym urlopie rezygnuje z pracy.

Przeprowadzony przez Radę Nadzorczą konkurs na stanowisko Prezesa Spółdzielni wygrał  Piotr Hetel.

Zachodzące w tym samym czasie zmiany ustrojowe i polityczne w Polsce doprowadziły  do Zebrania Przedstawicieli w marcu 1990 r. Mimo wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Spółdzielni , po nocnych obradach nowoukonstytuowana Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Piotra Hetela.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Marek Pietraszkiewicz. Prezesem Zarządu został Jerzy Fijałkowski, który po 3 miesiącach pracy złożył rezygnację.  Nowym Prezesem został Krzysztof Gallas, który w marcu 1994 r. składa rezygnację z funkcji Prezesa, na jego miejsce została wybrana Irena Białota, która pełniła funkcje była Prezesa Zarządu  do czerwca 1999 r.

Po  r. 1990  wybudowano nowe budynki przy ulicy Małachowskiego i  Jezierskiego.Ocieplono acekolem ściany budynków przy ulicy Kilińskiego, Zygmunta Augusta 18,18a, Jana Pawła II 50ab, a pozostałe wieżowce przy ul. Bielskiej, Staroszkolnej 6ab, Jana Pawła II i Gałczyńskiego – blachą trapezową.Przy udziale finansowym wojewody jeleniogórskiego w roku 1996 we wszystkich lokalach zamontowano grzejnikowe zawory termostatyczne.W 1997 r. wprowadzono rozliczenia kosztów c.o. z zastosowaniem wyparkowych podzielników kosztów ciepła.

W lipcu 1999 r. Prezesem Zarządu zostaje wybrany przez Radę Nadzorczą Piotr Hetel i wspólnie z wiceprezes Beatą Ślęzak podejmują nowe wyzwania w zakresie oszczędności energii cieplnej.W zakresie oszczędności energii cieplnej Zarząd podejmuje w 2000 r. proces prowadzący do eliminacji wad technologicznych w budynkach, które powstały do grudnia 1981 r. czyli rozpoczyna program termomodernizacji 52 budynków. Termomodernizacja to nie tylko ocieplenie ale swoisty lifting budynków- wykonano prace remontowe, w tym między innymi wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, na klatkach schodowych i piwnicach - tak, by budynki przez dłuższy czas nie wymagały remontu.Trzy pierwsze budynki – przy ulicy Ogrodowej 8-11,  Kilińskiego 9abc i Kilińskiego 10ab - były termo-modernizowane z wykorzystaniem kredytu z Banku Ochrony Środowiska. Jednak po rozliczeniu okazało się, że ten sposób ocieplania jest zbyt drogi. Na zebraniu z mieszkańcami opracowany został nowy sposób pozyskiwania środków, wprowadzając fundusz termomodernizacyjny. Udało się zaciągnięty kredyt spłacić jednorazowo.Realizację programu termomodernizacji zakończono w roku 2014, a jego finansowanie (poza trzema wymienionymi wcześniej budynkami) odbyło się ze środków własnych tj. funduszu termo- modernizacyjnego - bez zaciągania kredytów.

W 2001 r. oddano do eksploatacji ostatni budynek mieszkalny przy ul. Starzyńskiego 2, 2a, 2b, 2c z lokalami użytkowymi w parterze budynku i wbudowanymi garażami. Nie oznacza to, że Spółdzielnia zakończyła proces inwestycyjny, ponieważ w wykonawstwie własnym powstały 242 garaże przy ulicach:  Starzyńskiego (25 garaży), Gałczyńskiego (120 garaży) i Jezierskiego (97 garaży). Na podstawie nowych uregulowań ustawowych garaże przeszły na własność użytkowników.

Spółdzielnia obecnie nie korzysta z kredytów obrotowych, a długoterminowe kredyty na budowę mieszkań  zaciągnięte w banku PKO BP za pośrednictwem Spółdzielni spłaca obecnie tylko 5 lokatorów.

W 2009 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odstąpieniu od dokonywania rozliczeń kosztów zużycia ciepła z zastosowaniem wyparkowych podzielników kosztów. Obecnie zgodnie z decyzją lokatorów rozliczenie ciepła w 33 budynkach dokonywane jest w oparciu o elektroniczne podzielniki kosztów ciepła  z odczytem radiowym. W pozostałych budynkach rozliczenie kosztów zużycia ciepła wykonywane jest proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

W 2004 r. aby uporządkować proces legalizacji wodomierzy mieszkaniowych Rada Nadzorcza zatwierdziła program wymiany wodomierzy, tak by w obrębie budynku okres ich legalizacji był jednakowy. W roku 2010 podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu wodomierzy elektronicznych z odczytem radiowym. Odczyty odbywają się o jednakowej godzinie 31 grudnia i 30 czerwca.
Od 3 lat prowadzona jest wymiana domofonów na domofony cyfrowe.
Ważną funkcję nadzorczą i kontrolną pracy Zarządu wykonuje Rada Nadzorcza, której przewodniczącymi od 1965 r. byli kolejno:  Tadeusz Wieczorek, Władysław Skowronek, Jan Paździora, Janusz Mastalski, Michał Kret, Jan Lipski, Tadeusz Ławniczak, Tadeusz Burniak, Marek Pietraszkiewicz, Eugeniusz Kowalski, Krzysztof Gallas, Stanisław Kojder, Józef Burniak, Stanisław Żak, Antoni Filist, Henryk Relich , a obecnie funkcję tę pełni Grażyna Fall.
Efekt inwestycyjny: 106 budynków wielorodzinnych i 53 jednorodzinne w zabudowie szeregowej oraz 806 garaży.

Obecne zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” to  105 budynków wielorodzinnych,1 domek w zabudowie szeregowej oraz 564 garaży.    

     W roku Złotego Jubileuszu zasobach spółdzielczych mieszka około 9 tysięcy mieszkańców w 4577 mieszkaniach, w tym 4061 członków Spółdzielni i 591 osób bez członkostwa.

     Struktura własności mieszkań: - 2305 (50,36%) z własnościowym prawem do lokalu; - 2177 (47,56%) mieszkania do których przeniesiono własność; - 68 mieszkań (1,46%) lokatorskich.

Pracownicy o stażu pracy 30 lat i więcej:

Michaluk Jadwiga  -  37 ,  Garczyńska Krystyna  - 37 (emeryt),  Sikora Stanisław  -  37,  Kojder Barbara  - 35, Nowicki Jerzy  -  35,  Przybyła Stanisław - 35,  Krawczyk Władysław - 34, 
Sienkiewicz Bogdan -  33,  Wojciechowski Kazimierz -  33,  Wiącek Stanisław -  33,  Bator Helena -  31 (emeryt),  Bohun Halina -  31,  Maziarz Bogusława  - 31 (emeryt),  Wójcik Krzysztof - 31,
Klecha Maria  - 30,  Kucharska Urszula  -  30.

 

  Bolesławiec, maj 2015                                                                                                  Opracował:  Piotr Hetel