ROK 2020

 

Pliki do pobrania:

Walne Zgromadzenie 2020

pdf

Uchwała nr 55/2020 Zarządu Spółdzielni

(998 kb)

w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie....

pdf

Protokół z przeprowadzonego głosowania

(1 105 kb)

pdf

Frekwencja podczas głosowania na piśmie

(144 kb)

Uchwały Walnego Zgromadzenia

pdf

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu

(1 599 kb)

Dokumenty dodatkowe

pdf

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni

(3 799 kb)

pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

(65 kb)

pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

(359 kb)

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

pdf

Sprawozdanie Finansowe za rok 2019

(1 528 kb)

Sprawozdanie Finansowe zawiera 1. Wprowadzenie do S.F. 2. Bilans 2019 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale 5. Rachunek przepływów pieniężnych 6. Informacja dotycząca podatku dochodowego 7. Dodatkowe informacje