Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu, ul. Gałczyńskiego 15, 59-700 Bolesławiec,
  KRS 0000125795, sm_bol@unisoft.com.pl,
 2. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów,
 3. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące, 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Spółdzielni wyrażona poprzez kontynuację rozmowy,
 5. Nagrania przechowywane są przez okres 14 dni,
 6. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, 
 7. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym, 
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
 10. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 
  1. - dostępu do dotyczących jej danych osobowych, 
  2. - sprostowania danych osobowych, 
  3. - usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust.1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3   RODO, 
  4. - ograniczenia przetwarzania,
  5. - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.