OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółdzielnia informuje, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” z siedzibą w Bolesławcu, adres: ul. Gałczyńskiego 15, 59-700 Bolesławiec,
    tel. 75 644 61 60, email: sm_bol@unisoft.com.pl
  2. dane przetwarzane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, na podstawie prawnej: ustawy-Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu,
  3. dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,
  4. dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i statutowych,
  5. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  6. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  8. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

 

Pliki do pobrania: