PRZETARG NA MODERNIZACJĘ DŹWIGU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu, ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie modernizacji dźwigu osobowego z wykonaniem dodatkowego dojścia do kabiny dźwigów przez pomieszczenie komory zsypowej wraz z jej adaptacją  w budynku mieszkalnym przy ulicy Jana Pawła II 50b w Bolesławcu.

Preferowany termin wykonania zamówienia do 20.12.2024 r.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smbol.pl lub do odebrania w sekretariacie   Spółdzielni  pok. 18,  tel. 75 644 61 70, mail:  m.potocki@smbol.pl po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Oferty należy składać do dnia 17.06.2024r. do godziny 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.06.2024r. o godzinie 1100  w siedzibie Spółdzielni.

Wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście  tysięcy złotych 00/100) przelać na konto Spółdzielni  PKO BP S.A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166 najpóźniej do 17.06.2024r. do godziny 1000, przy czym dla ważności oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert wadium winno znajdować się na koncie Spółdzielni.

Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Przetarg będzie  przeprowadzony  w  oparciu   o   Regulamin   udzielania   zamówień na roboty i usługi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

Spółdzielnia   zastrzega   sobie   prawo   do   swobodnego   wyboru   oferty, a także do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie i warunki zamówienia

pdf

Ogłoszenie i warunki zamówienia

(900 kb)