OFERTA ZARZĄDZANIA DLA WSPÓLNOT

SZANOWNI WŁAŚCICIELE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ !

 

OFERTA ZARZĄDZANIA

Informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” 59-700 Bolesławiec ul. Gałczyńskiego 15
- rok powstania 1965
- numer KRS 0000125795
- numer NIP 612-000-43-40
- numer REGON 00049286
- tel. 75 644 61 60
- fax 75 644 61 77
- adres strony internetowej: www.smbol.pl
- e-mail: sm_bol@unisoft.com.pl

Oferta

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” składa ofertę zarządzania częścią wspólną nieruchomości.
Zadaniem Spółdzielni jako zarządcy jest efektywna realizacja celów Właścicieli nieruchomości tj. prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, jej atrakcyjność oraz satysfakcjonujący poziom kosztów jej utrzymania.
Zaplecze personalne i techniczne Spółdzielni gwarantuje kompleksową obsługę oraz krótki czas reakcji i czas usuwania zgłoszonych awarii zarówno w godzinach pracy Spółdzielni jak również w czasie pełnionych dyżurów pogotowia awaryjnego.
Oferujemy usługę zarządzania nieruchomością wspólną zapewniającą jej funkcjonowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, w zakresie i sposobie uzgodnionym z Właścicielami wspólnoty mieszkaniowej.
W szczególności czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują:
 1. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 2. zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 3. utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń wspólnego użytku, terenu, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, w tym negocjowanie warunków umownych świadczonych usług z zakresu utrzymania porządku i czystości, kontrola jakości robót i ich rozliczanie,
 4. utrzymywanie nieruchomości wspólnej w należytym stanie technicznym poprzez prowadzenie prawidłowej gospodarki remontowej oraz bieżącej konserwacji nieruchomości wraz z urządzeniami w niej się znajdującymi, usuwanie awarii i ich skutków, w tym negocjowanie warunków umownych świadczonych usług konserwacyjnych i remontowych, kontrola jakości robót i ich rozliczanie,
 5. zapewnienie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną, gaz, odbiór ścieków nieczystości stałych, nadzór nad ich ciągłością, jakością oraz rozliczanie, negocjacja i zawieranie umów,
 6. zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej, negocjacja i zawieranie umów,
 7. ubezpieczenie nieruchomości wspólnej, negocjacja warunków ubezpieczenia,
 8. reprezentowanie wspólnoty przed organami państwowymi i samorządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, sądami i notariuszami,
 9. przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 10. przygotowanie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo- finansowego), w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
 11. przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 12. dokonanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy, w tym odrębnie dla funduszu remontowego,
 13. prowadzenie księgowości,
 14. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego,
 15. sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 16. zawieranie umów związanych z nieruchomością wspólną np. z tytułu najmu, dzierżawy, użyczenia, o reklamę, w tym wystawianie faktur,
 17. wydawanie zaświadczeń Właścicielom lokali,
 18. rozliczanie i kontrola terminowości opłat czynszowych i innych opłat,
 19. windykacja należności
I N F O R M A C J A

      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, że stawka opłaty za zarządzanie częścią wspólną nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych jest opłatą na pokrycie tylko kosztów wynagrodzenia zarządcy.
             
      Poza tą opłatą członkowie wspólnot są zobowiązani do pokrywania pozostałych kosztów zarządzania nieruchomością wspólną tj.:

 • konserwacje,
 • sprzątanie klatek schodowych i piwnic (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne ZUS, składki na fundusz  pracy, świadczenia bhp),
 • materiały do sprzątania, żarówki,
 • energia elektryczna,
 • deratyzacja, dezynsekcja,
 • wywóz odpadów na wysypisko,
 • sprzątanie terenów zewnętrznych, koszenie, wycinka drzew i krzewów, itp.,
 • opłaty abonamentowe za wodomierze i ścieki,
 • czyszczenie i przebijanie kanalizacji,
 • koszty p-poż.,
 • odczyty wodomierzy,
 • usługi kominiarskie-czyszczenie przewodów, przegląd stanu technicznego przewodów, opinie kominiarskie,
 • dzierżawa pojemników na śmieci,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • amortyzacja,
 • pozostałe koszty(tablice informacyjne i inne koszty wg potrzeb nieruchomości).


Dla osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni stawka opłaty eksploatacyjnej zawiera opłatę za zarządzanie oraz wszystkie w/w koszty.